46/2006

Betacom S.A. – podpisanie znaczącej umowy

1 grudnia 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymaniu w dniu 30 listopada 2006r. umowy z firmą z sektora użyteczności publicznej na sprzedaż systemów informatycznych oraz szkolenia użytkowników i administratorów systemów na łączną kwotę brutto wynoszącą 4.871.460,00 zł, (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych). Czas realizacji umowy został określony do 15 kwietnia 2007r.

W przypadku zwłoki w dostawie sprzętu Spółka zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości sprzętu za każdy dzień zwłoki.
W przypadku niedostarczenia dostaw sprzętu do 8-01-2007r. Spółka zapłaci karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części dostawy.
Za nieterminową realizację usług serwisowych Spółka zapłaci karę w wysokości 10% wartości sprzętu za każdy dzień zwłoki.
W przypadku przekroczenia harmonogramu o więcej niż 20% zaplanowanego czasu wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą uznano wartość umowy przekraczającą 10% kapitałów Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów