45/2006

Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy

22 listopada 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 22 listopada 2006r. aneksu do umowy o udzieleniu gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz Polska S.A. z dnia 26 października 2000 roku ustalającego wysokość limitu odnawialnego do kwoty 6.000.000,-PLN (słownie: sześć milionów złotych).

Składka minimalna za gwarancje wystawiane na standardowych wzorach TU Allianz Polska S.A.:
– 300,00 zł za gwarancje przetargowe (wadialne),
– 500,00 zł za gwarancję kontraktową inną niż przetargowa.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest ustalenie wysokości limitu odnawialnego w wysokości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Betacom S.A.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów