14/2007

BETACOM S.A. Powołanie Członka Zarządu

14 września 2007
Betacom

Raport bieżący nr 14/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) – informacje bieżące i okresowe
Data sporządzenia: 14.09.2007
Skrócona nazwa emitenta: BETACOM

Temat: BETACOM S.A. Powołanie Członka Zarządu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 17/2007 z dnia 13 września 2007 r. postanowiła powołać, z dniem 13 września 2007r. na Członka Zarządu Spółki Pana Alberta Borowskiego.

Pan Albert Borowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej jak i kilku studiów podyplomowych m.in. na SGH.

Przebieg kariery zawodowej Pana Alberta Borowskiego:
2004 – 2007 kierowanie Departamentem Funduszy Strukturalnych i Pomocowych w Urzędzie Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
2002 – 2003 prowadzenie własnej firmy konsultingowej działającej w obszarze funduszy unijnych, IT i innowacji.
2003 – 2004 Prezes Zarządu Fundacji ATK.
1999 – 2002 Prezes Zarządu PEKAES S.A. – spółki dominującej w grupie kapitałowej PEKAES.
1997 – 1999 członek Zespołu Negocjacyjnego ds. negocjacji o członkostwo Polski w UE i Negocjator rozdziału „telekomunikacja, poczta i technologie informacyjne” pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Łączności.

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Albert Borowski nie pełnił funkcji członka organów administrujących, zarządzających lub nadzorczych, oprócz wyżej wymienionych.
Pan Albert Borowski:
– nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
– nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
– nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
– nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Kontakt dla inwestorów