21/2007

Betacom S.A. – przydział akcji serii G

12 października 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 11 października 2007r. Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie SA, pełniący funkcję subemitenta usługowego akcji serii G, przydzielił 14.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 5,00 zł każda.
Osoby uprawnione nabyły akcje w cenie sprzedaży 5,72 zł za akcję (cena emisyjna została powiększona o koszty subemitenta usługowego przypadające na każdą akcję).
Akcje serii G zostały przydzielone osobom uprawnionym, w ramach programu motywacyjnego, zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki nr 1/VII/07 z dnia 9 lipca 2007r. oraz na podstawie zapisów rozdziału III pkt 1.3.12.16. prospektu emisyjnego Spółki.

Dysponowanie Akcjami serii G przez osoby uprawnione jest ograniczone, a ograniczenie to polega na zakazie ich zbywania i zastawiania w okresie dwóch lat od dnia nabycia akcji.

Kontakt dla inwestorów