13/2007

BETACOM S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007 roku

14 września 2007
Betacom

Raport bieżący nr 13/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) – informacje poufne
Data sporządzenia: 14 września 2007 roku
Skrócona nazwa emitenta: BETACOM

Temat: BETACOM S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007 roku

Zarząd BETACOM S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej BETACOM S.A. w Warszawie z działalności za okres od 01 kwietnia 2006 roku do 31 marca 2007 roku.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów