31/2005

Betacom S.A. umowa ramowa TPSA

12 września 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 12 września 2005 roku zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. (TP S.A.) Umowę Ramową na dostawę produktów lub usług informatycznych przez Betacom S.A. dla TP S.A.
Umowa określa zasady składania i realizacji zamówień oraz definiuje warunki finansowe dla umów wykonawczych.

Na mocy umowy TP S.A. może składać zamówienia do chwili gdy suma wszystkich łącznych zamówień powiększonych o należny podatek VAT osiągnie wartość 4.000.000 Euro (słownie: cztery miliony euro) lub do dnia 17 września 2006r. jeżeli przed tą datą suma wszystkich cen łącznych zamówień złożonych przez TP S.A. powiększonych o należny podatek VAT nie osiągnie wartości umowy. Umowa Ramowa nie stanowi zobowiązania TP S.A. do zawarcia umów Wykonawczych albo składania Zamówień.

Betacom S.A., w przypadku nie dotrzymania terminów realizacyjnych, zobowiązała się do zapłaty kar umownych:
-0,5% wartości umów za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
-0,021% wartości umów za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w naprawie w stosunku do zagwarantowanego przez Spółkę czasu naprawy,
-za opóźnienie w dostawie zamówienia powyżej 14 dni klient może żądać kary umownej w wysokości 30% wartości umowy.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia klienta do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wartość umowy w PLN wynosi 15.745.200 i została wyliczona wg średniego kursu NBP (tabela kursów nr 176/A/NBP/2005) z dnia 12.09.2005r.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą uznano wartość umowy przekraczającą 10% kapitałów Spółki.

Wartość w tys. 15 745 tys. PLN

Podstawa prawna:
art. 5 ust 1 pkt.3 RO z dnia 21 marca 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Kontakt dla inwestorów