26/2005

Betacom S.A. wybór biegłego rewidenta

5 września 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. zawiadamia, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 02.09.2005 r. dokonała wyboru BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie badania sprawozdań finansowych Betacom S.A. za okres od 01.04.2005 r. do 30.09.2005 r. oraz za okres 01.04.2005 r. do 31.03.2006 r.

BDO Polska Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 523.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Betacom S.A. na podstawie § 19 pkt 7 Statutu Spółki.

BDO Polska Sp. z o.o. dokonywała badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2001-2004 oraz sporządzała części prospektu emisyjnego Spółki w części dotyczącej sprawozdań finansowych, zgodnie z umową z dnia 4 lipca 2003 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 23 RO – wybór biegłego rewidenta.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów