44/2006

Betacom S.A. wybór biegłego rewidenta

10 listopada 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09.11.2006 r. dokonała wyboru HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy placu Wiosny Ludów 2 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie przeglądu półrocznego za okres od 01.04.2006r. do 30.09.2006r. i badania sprawozdania finansowego Betacom S.A. za okres 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 238.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Betacom S.A. na podstawie § 19 pkt 7 Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów