2/2011

Betacom S.A. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

10 stycznia 2011
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2010 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykaz raportów bieżących przekazanych w 2010 roku:

 1. Raport 1/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. – Betacom S.A. Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2009r.
 2. Raport 2/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. – Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.
 3. Raport 3/2010 z dnia 01 lutego 2010r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy.
 4. Raport 4/2010 z dnia 15 lutego 2010r. – Betacom S.A. Podpisanie umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie.
 5. Raport 5/2010 z dnia 21 lipca 2010r. – Betacom S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. na dzień 24 sierpnia 2010 roku wraz z projektami uchwał.
 6. Raport 6/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r. – Betacom S.A. Podpisanie aneksu do umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie.
 7. Raport 7/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r. – Betacom S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2010r.
 8. Raport 8/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r. – Betacom S.A. Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 sierpnia 2010r.
 9. Raport 9/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r. – Betacom S.A. Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A.
 10. Raport 10/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. – Betacom S.A. Przyjęcie i podpisanie planu połączenia Betacom S.A. z EO Networks S.A.
 11. Raport 11/2010 z dnia 08 października 2010r. – Betacom S.A. Wybór biegłego rewidenta.
 12. Raport 12/2010 z dnia 28 października 2010r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy.
 13. Raport 13/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. – Betacom S.A. Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia Betacom S.A. z EO Networks S.A.

Wykaz raportów okresowych przekazanych w 2010 roku:

 1. Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2010 roku w dniu 21 czerwca 2010 roku.
 2. Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2011 roku w dniu 30 listopada 2010 roku.
 3. Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 roku w dniu 3 lutego 2010 roku.
 4. Raport za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2011 roku w dniu 30 lipca 2010 roku.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.Betacom.com.pl

Kontakt dla inwestorów