1/2012

Betacom S.A. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

18 stycznia 2012
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2011 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykaz raportów bieżących przekazanych w 2011 roku:
1. Raport 1/2011 z dnia 05 stycznia 2011r. – Betacom S.A. Korekta pomyłki pisarskiej – numeru raportu bieżącego z dnia 05 stycznia 2011 r.
2. Raport 2/2011 z dnia 10 stycznia 2011r. – Betacom S.A. Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
3. Raport 3/2011 z dnia 10 stycznia 2011r. – Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych 2011 r.
4. Raport 4/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. – Betacom S.A. Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A.
5. Raport 5/2011 z dnia 02 lutego 2011r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy.
6. Raport 1/2011/K z dnia 08 lutego 2011r.– Betacom S.A. Korekta raportu bieżącego nr 1/2011 będącego korektą raportu 14/2010 dotyczącego rozwiązania umowy połączeniowej spółek EO Networks S.A. oraz BETACOM S.A.
7. Raport 6/2011 z dnia 07 lipca 2011r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.
8. Raport 7/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r. – Betacom S.A. Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A.
9. Raport 8/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.
10. Raport 9/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. – Betacom S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. na dzień 28 września 2011 roku wraz z projektami uchwał.
11. Raport 10/2011 z dnia 08 września 2011r. – Betacom S.A. Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 września 2011 roku.
12. Raport 11/2011 z dnia 20 września 2011r. – Betacom S.A. Wybór biegłego rewidenta.
13. Raport 12/2011 z dnia 29 września 2011r. – Betacom S.A. Treść uchwały powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2011 roku.
14. Raport 13/2011 z dnia 29 września 2011r. – Betacom S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2011roku.
15. Raport 14/2011 z dnia 29 września 2011r. – Betacom S.A. Złożenie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.
16. Raport 15/2011 z dnia 29 września 2011r. – Betacom S.A. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.
17. Raport 16/2011 z dnia 06 października 2011r. – Betacom S.A. Zmiana stanu posiadania akcji przez osobę zarządzającą oraz przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów.
18. Raport 17/2011 z dnia 06 października 2011r. – Betacom S.A. Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą.
19. Raport 18/2011 z dnia 10 października 2011r. – Betacom S.A. Nabycie akcji przez osobę zarządzającą oraz przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów .
20. Raport 19/2011 z dnia 10 października 2011r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji Betacom S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.
21. Raport 20/2011 z dnia 11października 2011r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji Betacom S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.
22. Raport 21/2011 z dnia 11 października 2011r. – Betacom S.A. Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
23. Raport 22/2011 z dnia 12 października 2011r. – Betacom S.A. Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Wykaz raportów okresowych przekazanych w 2011 roku:
1. Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 roku w dniu 20 czerwca 2011 roku.
2. Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2012 roku w dniu 30 listopada 2011 roku.
3. Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2011 roku w dniu 10 lutego 2011 roku.
4. Raport za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2012 roku w dniu 29 lipca 2011 roku.
Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl

Kontakt dla inwestorów