1/2013

Betacom S.A. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

14 stycznia 2013
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2012 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykaz raportów bieżących przekazanych w 2012 roku:
1. Raport 1/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. –Betacom S.A. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
2. Raport 2/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. – Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.
3. Raport 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. – Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.
4. Raport 4/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
5. Raport 5/2012 z dnia 02 marca 2012r. – Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Betacom S.A..
6. Raport 6/2012 z dnia 12 marca 2012r. – Korekta terminu przekazania raportu rocznego
7. Raport 7/2012 z dnia 19 czerwca 2012r. – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
8. Raport 8/2012 z dnia 27 lipca 2012r. – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A.
9. Raport 9/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.
10. Raport 10/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. – Zawarcie znaczącej umowy
11. Raport 11/2012 z dnia 21 września 2012r. Betacom SA – Wybór biegłego rewidenta
12. Raport 12/2012 z dnia 28 września 2012r. – Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2012r.
13. Raport 13/2012 z dnia 28 września 2012r. – Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2012 roku
14. Raport 14/2012 z dnia 28 września 2012r. – Betacom SA – Złożenie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Betacom SA
15. Raport 15/2012 z dnia 28 września 2012r. – Betacom SA – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Betacom SA
16. Raport 16/2012 z dnia 28 września 2012r. – Betacom SA – Decyzja o wypłacie dywidendy
17. Raport 17/2012 z dnia 03 grudnia 2012r. – Betacom SA – Podpisanie znaczącej umowy
18. Raport 18/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy

Wykaz raportów okresowych przekazanych w 2012 roku:
1. Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 roku w dniu 19 czerwca 2012 roku.
2. Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2013 roku w dniu 30 listopada 2012 roku.
3. Raport za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2013 roku w dniu 30 lipca 2012 roku.
4. Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2012 roku w dniu 10 lutego 2012 roku.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl

Kontakt dla inwestorów