16/2006

Betacom .S.A. zawarcie umowy kredytowej

20 marca 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 20.03.2006 r. otrzymał z Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 1, podpisane aneksy z dnia 15.03.2006 r. do umowy kredytowej nr 24/2005 z dnia 23.03.2005 r.
Bank BPH S.A. udzielił Betacom S.A. kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej do równowartości kwoty 4 500 000,00 pln, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został przyznany na okres do 15 marca 2007 r.
W ramach kredytu Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty 4 500 000,00 pln lub będzie mógł być udostępniany kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 3 000 000,00 pln. Okres ważności wnioskowanych gwarancji do łącznej kwoty 1 500 000,00 pln może trwać maksymalnie 36 miesięcy, do łącznej kwoty 3 000 000,00 pln może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 15 marca 2010 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Betacom S.A. o łącznej wartości 5 000 000,00 pln, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przelew środków pieniężnych w wysokości 25% kwoty wystawionej gwarancji w przypadku gwarancji z okresem ważności powyżej 12 miesięcy. Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest oświadczenie Betacom S.A. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego (Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665) do łącznej kwoty ewentualnych roszczeń Banku BPH S.A. powstałych z tytułu umowy kredytowej, jednakże do kwoty nie większej niż 6 750 000,00 pln. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 15.03.2012 r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach.
Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Betacom S.A.
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów