13/2006

Betacom S.A. zawarcie znaczącej umowy

7 marca 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 03.03.2006 r. umowy z PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na łączną wartość brutto 1,6 mln złotych. Przedmiotem umowy jest dostawa infrastruktury informatycznej. Betacom S.A. zobowiązał się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 28 dni od daty jej podpisania. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy Betacom S.A. jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej za opóźnienie w wysokości 0,02% wartości netto nie dostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Betacom S.A. zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości do 10% wartości netto umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar. Pozostałe zapisy umowne nie odbiegają od powszechnie stosowanych.
Łączna wartość zleceń otrzymanych od klienta w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi brutto 2 082 269,61 pln.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Emitenta.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów