6/2011

BETACOM S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą

7 lipca 2011
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2011r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538).

W dniu 5 lipca 2011r. Członek Zarządu Spółki dokonał transakcji nabycia 2.100 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 6,25 PLN.
Obecnie Członek Zarządu posiada 192 100 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 9,51% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 192 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,51% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów