27/2006

Betacom S.A. zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą

27 lipca 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27-07-2006 otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Jarosława Pencaka zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538).
W dniu 21.07.2006, Pan Jarosław Pencak dokonał transakcji nabycia 5637 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 16,23 pln.
Obecnie Pan Jarosław Pencak posiada 12262 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 0,61% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 12262 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,61% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)

Kontakt dla inwestorów