8/2011

BETACOM S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.

19 sierpnia 2011
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 19 sierpnia 2011r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538).

W dniach od 11.08.2011r. do 19.08.2011r. Członek Zarządu Spółki dokonał transakcji nabycia 4.900 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 5,79 PLN.

Obecnie Członek Zarządu posiada 197 000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 9,75% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 197 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,75% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów