44/2005

Betacom S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobą Zarzadzajacą.

28 grudnia 2005
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27.12.2005 r. otrzymał od osoby Zarządzającej zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji emitenta w trybie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej.
Treść przekazanego emitentowi zawiadomienia:
1. Zbywca akcji Betacom S.A.: Pan Janusz Smoczyński – Wiceprezes Zarządu Betacom S.A.
2. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: zbycie 100 000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych. Transakcje zbycia 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych zostały zawarte w dniu 21.12.2005 r. na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 27,48 zł. Transakcje zbycia 75 000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych zostały zawarte w dniu 21.12.2005 r. na rynku regulowanym w notowaniach pakietowych pozasesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 27,00 zł.
3. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: przed dniem zbycia tj 21.12.2005 r. Pan Janusz Smoczyński posiadał 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowiło 9,9% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Posiadane akcje dawały 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,9% w ogólnej liczbie głosów na WZ.
4. Liczba aktualnie posiadanych akcji: na dzień 21.12.2005 r. Pan Janusz Smoczyński posiada 100 000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 4,95% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Posiadane akcje dają 100 000 (słownie: sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,95% w ogólnej liczbie głosów na WZ.

Pan Janusz Smoczyński poinformował również, iż w najbliższej przyszłości, co najmniej 12 miesięcy, nie zamierza sprzedawać akcji Betacom S.A.

Podstawa prawna: art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538)

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów