45/2005

Betacom S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę Zarządzającą

28 grudnia 2005
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27.12.2005 r. otrzymał, w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o zbyciu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w transakcji pakietowej pozasesyjnej, papierów wartościowych Spółki przez osobę Zobowiązaną (Członek Zarządu), posiadającą dostęp do informacji poufnych. Transakcja została zawarta na rynku regulowanym w dniu 21.12.2005 r. Przedmiotem sprzedaży było 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych po średniej cenie 27,00 zł.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji emitentowi nie wyraziła zgody na publikowanie jej danych osobowych a także oświadczyła iż, w najbliższym czasie nie zamierza sprzedawać akcji Betacom S.A.

Podstawa prawna: art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538)

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów