13/2009

BETACOM S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zobowiązaną

4 sierpnia 2009
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2009 roku otrzymał od osoby z Zarządu, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z powyższym zawiadomieniem żona osoby z Zarządu zbyła w dniu 31 lipca 2009 roku 5.000 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po cenie średniej 8,11 zł za jedną akcję. Żona osoby z Zarządu zbyła ww. akcje w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obecnie żona osoby z Zarządu nie posiada akcji Betacom S.A., natomiast osoba z Zarządu posiada 190.000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A., które stanowią 9,41% udziału w kapitale zakładowym oraz dają prawo do 9,41% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów