5/2009

BETACOM S.A. zbycie akcji przez osobę zobowiązaną

19 marca 2009
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2009 roku otrzymał od osoby z Zarządu, zawiadomienie w trybie ar. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z powyższym zawiadomieniem żona osoby z Zarządu zbyła w dniach od 13 do 18 marca 2009 roku 15.900 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po cenie średniej 9,60 zł za jedną akcję. Żona osoby z Zarządu zbyła ww. akcje w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obecnie żona osoby z Zarządu posiada 5.000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A., które stanowią 0,25% udziału w kapitale zakładowym oraz dają prawo do 0,25% w ogólnej liczbie głosów, natomiast osoba z Zarządu posiada 210.000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A., które stanowią 10,40% udziału w kapitale zakładowym oraz dają prawo do 10,40% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów