21/2005

Betacom S.A. zwołanie WZA

11 sierpnia 2005
Betacom

Zarząd spółki pod firmą BETACOM S.A. (Betacom) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 września 2005r. na godz. 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r., oceny sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2005r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Betacom SA informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi , prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno być złożone w siedzibie Spółki, co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 19 września 2005 r. do godz. 17.00, wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A (I piętro). Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Podstawa Prawna : art.148 pkt 2 Ustawy PPO -WZA lista akcjonariuszy upoważnionych.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów