11/2015

Betacom SA – Decyzja o wypłacie dywidendy

22 września 2015
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 22 września 2015 roku uchwałę Nr 17 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 do 31.03.2015.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 515 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,75 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 29 września 2015 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 października 2015 roku.

Kontakt dla inwestorów