20/2014

Betacom SA – Decyzja o wypłacie dywidendy

22 lipca 2014
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 21 lipca 2014 roku uchwałę Nr 16 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 2 020 000,00 zł. (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 1,00 zł. (słownie: jeden złoty).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 01 sierpnia 2014 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 sierpnia 2014 roku.

Kontakt dla inwestorów