10/2013

Betacom SA – Decyzja o wypłacie dywidendy

27 września 2013
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 27 września 2013 roku uchwałę Nr 16 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 do 31.03.2013.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 414.000,00 zł. (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,70 zł. (słownie: siedemdziesiąt groszy).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 10 października 2013 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 24 października 2013 roku.

Kontakt dla inwestorów