11/2016

Betacom SA – Decyzja o wypłacie dywidendy

30 sierpnia 2016
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 30 sierpnia 2016 roku uchwałę Nr 18 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 do 31.03.2016.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 616 000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,80 zł. (słownie: osiemdziesiąt groszy).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 14 września 2016 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29 września 2016 roku.

Kontakt dla inwestorów