29/2007

Betacom SA – Dopuszczenie do obrotu regulowanego akcji serii F i G

14 grudnia 2007
Betacom

Zgodnie z §34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1025/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 grudnia 2007 roku, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki. Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 21 grudnia 2007 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje, pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 21 grudnia 2007 roku asymilacji ww. akcji z akcjami Spółki, będącymi w obrocie giełdowym.

Kontakt dla inwestorów