37/2006

BETACOM SA nabycie aktywów o znacznej wartości

15 września 2006
Betacom

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 14.09.2006r. podpisał akt założycielski spółki akcyjnej pod firmą BI_Insight Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapitał akcyjny spółki będzie wynosił 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych i będzie podzielony na 500.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Wszystkie akcje będą nieuprzywilejowanymi akcjami imiennymi.

Betacom S.A. obejmie 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej 245.000,00 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych, cenie emisyjnej 2,00 (dwa) złote za jedną akcję (wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych 490.000 złotych). Akcje objęte przez Betacom S.A. stanowić będą 49% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 49% w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Betacom S.A. opłaci obejmowane akcje wkładem pieniężnym w wysokości 490.000,00 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych ze środków własnych.

Zgodnie z aktem założycielskim akcjonariusze zobowiązali się do objęcia wszystkich akcji BI_Insight Spółka Akcyjna do dnia 1 października 2006r.

Celem założenia Spółki jest oferowanie rozwiązań w dziedzinie Business Intelligence na rynku polskim. Pozostałe akcje BI Insight, stanowiące 51% kapitału zakładowego obejmie spółka Gilon Business Insight z Izraela specjalizująca się w oferowaniu rozwiązań Business Intelligence i posiadająca pozycję lidera na tym rynku.

Dodatkowo Betacom S.A. zobowiązał się do zawarcia z BI_Insight Spółką Akcyjną umowy pożyczki, na mocy której udzieli jej prawa do zaciągania pożyczek do kwoty równowartości w złotówkach EUR 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) natomiast Gilon Business Insight zobowiązał się do zawarcia z BI_Insight Spółką Akcyjną umowy pożyczki, na mocy której udzieli jej prawa do zaciągania pożyczek do kwoty EUR 222.500 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset). O ile obie strony nie uzgodnią inaczej, BI_Insight Spółka Akcyjna nie będzie zobowiązana do zwrotu ww. pożyczek i do zapłaty odsetek; nie później niż na początku roku kalendarzowego 2009, a zadłużenie wynikające z tytułu umów pożyczek zostanie skonwertowane na nowo wyemitowane akcje w kapitale zakładowym spółki i objęte przez akcjonariuszy w następujący sposób:
– 51% akcji nowej emisji zostanie objętych przez Gilon Business Insight i pokrytych wierzytelnością wynikającą z umowy pożyczki;
– 49% akcji nowej emisji zostanie objętych przez Betacom S.A. i pokrytych wierzytelnością wynikającą z umowy pożyczki.

Inwestycja ma charakter długoterminowy.

Jako kryterium uznania aktywów finansowych za znaczące jest przekroczenie 20% kapitału zakładowego jednostki, której akcje stanowią przedmiot aktywów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów