9/2007

BETACOM SA otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji

25 lipca 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2007 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o następującej treści:

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu KBC Stabilny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, KBC Aktywny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, KBC Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego KBC Beta Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz KBC Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego informuje, o przekroczeniu w dniu 23 lipca 2007 roku (data zapisów na rachunkach papierów wartościowych) 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki łącznie przez w/w fundusze.

Na dzień 23 lipca 2007r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 116 730 szt. Akcji Betacom S.A. co stanowi 5,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 116 730 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,78% ogólnej liczby głosów na WZA tej Spółki.
Przyczyną zdarzenia powodującego przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki było zawarcie transakcji zakupu akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 18 lipca 2007r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 98 010 akcji stanowiących 4,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 98 010 głosów, co stanowiło 4,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kontakt dla inwestorów