11/2007

Betacom SA otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji

30 sierpnia 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2007 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o następującej treści:

Trigon New Europe Small Cap Fund informuje, o przekroczeniu w dniu 28 sierpnia 2007 roku 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Na dzień 28 sierpnia 2007r. Trigon New Europe Small Cap Fund posiada 105 198 szt. Akcji Betacom S.A. co stanowi 5,21% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 105 198 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,21% ogólnej liczby głosów na WZA tej Spółki.
Przyczyną zdarzenia powodującego przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki było zawarcie transakcji zakupu 5 748 akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 28.08.2007r.
Przed nabyciem akcji Trigon New Europe Small Cap Fund posiadał 99 450 akcji stanowiących 4,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 99 450 głosów, co stanowiło 4,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kontakt dla inwestorów