24/2007

Betacom SA – otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znaczącego pakietu akcji

30 października 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 30 października 2007 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o następującej treści:

Trigon New Europe Small Cap Fund informuje, że w dniu 26.10.2007r. zbył 1 900 akcji Betacom S.A.
Przed zbyciem akcji Trigon New Europe Small Cap Fund posiadał 102 584 szt. akcji Betacom S.A. co stanowiło 5,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 102 584 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 5,08% ogólnej liczby głosów na WZA tej Spółki.
Po zbyciu akcji Trigon New Europe Small Cap Fund posiada 100 684 akcji stanowiących 4,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100 684 głosów stanowiących 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kontakt dla inwestorów