18/2006

Betacom SA otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

4 maja 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 2 maja 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o następującej treści:
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w wyniku zbycia akcji Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie przez Fundusze zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (OPERA FNP SFIO, OPERA NGO SFIO i OPERA FIZ), według stanu na dzień 25 kwietnia 2006 roku Fundusze posiadały 94 104 akcje, stanowiące 4,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 94 104 głosów, co stanowi 4,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu poprzedzającym zbycie wyżej wymienione Fundusze posiadały 134 104 akcje stanowiące 6,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 134 104 głosów, co stanowiło 6,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej

Kontakt dla inwestorów