25/2008

Betacom SA podpisanie znaczącej umowy

22 grudnia 2008
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 22 grudnia 2008r. podpisanej umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Politechniką Gdańską z siedzibą przy ul. Narutowicza w Gdańsku, której partnerem jest Betacom S.A. na łączną kwotę netto 38.821.890,01 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 1/100 złotych).

Betacom S.A. ma podpisaną umowę partnerską z Politechniką Gdańską na wspólną realizację projektu „Za rękę z Einsteinem” a zakres usług realizowany przez Betacom wynosi netto 7.997.081,57 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt jeden 57/100 złotych). Projekt będzie realizowany przez Betacom w latach 2008-2012 z czego na rok 2008 i 2009 przypada około 70% wartości usług.

Projekt realizowany wspólnie przez Betacom i Politechnikę Gdańską jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie kompetencji z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów