27/2007

Betacom SA podpisanie znaczącej umowy

29 listopada 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 29 listopada 2007r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a konsorcjum firm MCSI Ltd. Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Betacom S. A. (Członek Konsorcjum) na łączną kwotę brutto 13 159 631,34 zł (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 34/100 zł). Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja internetowych centrów informacji multimedialnej (ICIM) w 811 bibliotekach szkolnych na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy.

Termin realizacji umowy został określony na 56 dni od dnia podpisania umowy.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa wniesiona przez MCSI Ltd Sp. z o.o. w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 1 315 963,13 zł (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 13/100 zł).

W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niewykonanej części umowy, za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej części umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku przekroczenia 5-cio dniowego terminu na uzupełnienie braków w dostawie lub nieprawidłowości sprzętu, budowy sieci oraz instalacji oprogramowania wynikające z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni ICIM dostarczonej niezgodnie z umową, za każdy dzień do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej.

W razie stwierdzenie niezgodności dostarczonego sprzętu i oprogramowania z konfiguracją określoną w umowie lub niezgodność miedzy zamawianą i wykonaną instalacją sieciową, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni ICIM dostarczonej niezgodnie z umową, za każdy dzień do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej.

W przypadku opóźnień w wykonaniu czynności gwarancyjnych Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy i za każdy dzień zwłoki w dokonaniu naprawy.

Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.

Kary umowne podlegają sumowaniu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów