5/2007

Betacom SA podpisanie znaczącej umowy

30 kwietnia 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 30 kwietnia 2007r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25 a konsorcjum firm Betacom S. A. ( Lider Konsorcjum) i MCSI Ltd. Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto 46 378 203,90 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzy 90/100 zł). Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja 971 pracowni komputerowych w szkołach na terenie Polski oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy.

Termin realizacji umowy został określony na 70 dni od dnia podpisania umowy.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 4 637 820,39zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia 39/100 zł).

W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niewykonanej części umowy, za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej części umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku przekroczenia 5-cio dniowego terminu na uzupełnienie braków w dostawie lub nieprawidłowości sprzętu, budowy sieci oraz instalacji oprogramowania wynikające z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni dostarczonej niezgodnie z umową, za każdy dzień do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej.
W przypadku opóźnień w wykonaniu czynności gwarancyjnych Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy i za każdy dzień zwłoki w dokonaniu naprawy.
Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.
Kary umowne podlegają sumowaniu.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą uznano wartość umowy przekraczającą 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów