43/2006

Betacom SA podpisanie znaczącej umowy

2 listopada 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 2 listopada 2006r. umowy z PKP Informatyka spółka z o. o. z siedzibą Warszawie na podwykonawstwo w projekcie dla PKP Intercity Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż rozwiązań informatycznych na łączną kwotę brutto wynoszącą 4 270 000 zł, (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) Czas realizacji umowy został określony na 18 miesięcy.

Betacom zapłaci karę umowną w wysokości 0,4% wartości realizowanego projektu za każdy dzień opóźnienia w dostawie Zadania do Zleceniodawcy.
Odpowiedzialność Betacom za każdą uzasadnioną i udokumentowaną szkodę Zleceniodawcy związaną z realizacją projektu, jak również za każde zdarzenie skutkujące naliczeniem kary umownej, ograniczona jest do 20% wysokości wynagrodzenia netto za dane Zadanie.
Betacom może zostać obciążony zapłatą kar umownych w przypadku nienależytego wywiązywania się ze zobowiązań w okresie gwarancji w wysokości :
-dla Awarii Krytycznej 1,5% rocznej opłaty gwarancyjnej za każdy dzień opóźnienia naprawy,
-dla Awarii Niekrytycznej 1,0% rocznej opłaty gwarancyjnej za każdy dzień opóźnienia naprawy.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Kontakt dla inwestorów