24/2005

Betacom SA podpisanie znaczących umów

24 sierpnia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 sierpnia 2005 r. Spółka otrzymała podpisane umowy z firmą z sektora telekomunikacyjnego na kwotę brutto 475 467,30 EUR (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem, 30/100 euro) co stanowi równowartość 1 911 521,21 zł (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden, 21/100 złotych).

W ramach podpisanych umów Betacom S.A. zobowiązała się do sprzedaży serwerów oraz do świadczenia usług instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz serwisowych przez okres 36 miesięcy.
Dodatkowo Betacom S.A., w przypadku nie dotrzymania terminów realizacyjnych, zobowiązała się do zapłaty kar umownych:
-0,5% wartości umów za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
-0,021% wartości umów za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w naprawie w stosunku do zagwarantowanego przez Spółkę czasu naprawy,
-za opóźnienie w dostawie powyżej 14 dni klient może żądać kary umownej w wysokości 30% wartości umowy.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia klienta do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania umowy za znacząca uznano łączną wartość umów zawartych z tym klientem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczającą 10% kapitałów Spółki.
Łączna wartość brutto umów podpisanych z klientem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi brutto 11 578 039 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych).
Umowami o największej wartości z tym klientem są umowy o których Spółka informowała w raportach bieżących 68/2004 i 69/2004.

Wartość w tys. PLN 1 911.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 4 RO – spełnienie lub nie warunków o znaczącej umowie.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów