15/2011

Betacom SA – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Betacom SA

29 września 2011
Betacom

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy uchwały nr 21 z dnia 28 września 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołało w skład Rady Nadzorczej Betacom S.A. Pana Marka Wierzbowskiego.

Prof. Marek Wierzbowski był Członkiem Rady Nadzorczej Betacom S.A. w latach 2005-2007.

Prof. Marek Wierzbowski nie posiada akcji/udziałów spółek prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Betacom S.A.

Ponadto Prof. Marek Wierzbowski oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacja dodatkowa dotycząca nowo wybranej osoby nadzorującej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów