15/2012

Betacom SA – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Betacom SA

28 września 2012
Betacom

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy uchwały nr 18 z dnia 27 września 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołało w skład Rady Nadzorczej Betacom S.A. Pana Marcina Marczuka.
Pan Marcin Marczuk nie posiada akcji/udziałów spółek prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Betacom S.A.
Ponadto Pan Marcin Marczuk oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Informacja dodatkowa dotycząca nowo wybranej osoby nadzorującej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik do RB 15.2012 (pdf)

Kontakt dla inwestorów