19/2006

Betacom SA realizacja znaczących umów

4 maja 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o realizacji zleceń dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem zamówień jest dostawa infrastruktury technicznej oraz realizacja usług serwisowych, w okresie od stycznia 2006r. do 30 kwietnia 2006r. na łączną kwotę brutto wynoszącą 2.742.358,68 złotych, w tym największe jednorazowe zlecenie na kwotę brutto 1.000.811,12 zostało zrealizowane 28 kwietnia 2006r.

W przypadku opóźnienia w realizacji zamówień Betacom zapłaci na rzecz Banku karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto nie zrealizowanej w terminie części zamówienia, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia.
W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu naprawy Betacom zapłaci na rzecz Banku karę umowną w wysokości 0,1% wartości urządzenia zgłoszonego do naprawy.

Jako kryterium uznania umów za znaczące jest zrealizowanie dostaw rozwiązań informatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów