21/2006

Betacom SA realizacja znaczących umów

5 maja 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o realizacji zleceń dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem zamówień jest dostawa rozwiązań informatycznych oraz realizacja usług serwisowych.
W okresie dwunastu miesięcy łączna kwota brutto podpisanych umów wyniosła brutto 2.309.038,60 PLN, w tym największa jednorazowa umowa na kwotę brutto 1.052.587,94 PLN została podpisana 4 maja 2006r i dotyczy wdrożenia systemów informatycznych oraz świadczenia usług serwisowych dla tych systemów.
Termin realizacji umów określono na 31 grudnia 2006r.
W przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów określonych w harmonogramie Betacom może zostać obciążony zapłatą kar umownych w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia netto za dany Etap za każdy dzień opóźnienia tego Etapu.
W przypadku nienależytego wykonania usług serwisowych Betacom może zostać obciążony karą umowną w wysokości 3% rocznej opłaty serwisowej netto za każdy 24 godzinny okres opóźnienia naprawy dla awarii typu zatrzymanie systemu oraz 1,5% rocznej opłaty serwisowej netto za każdy 24 godzinny okres opóźnienia naprawy dla awarii niekrytycznej.
Betacom może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10% wartości netto w razie odstąpienia od umowy.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość podpisanych umów w ciągu ostatnich 12 miesięcy na kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów