2/2015

Betacom SA – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

22 czerwca 2015
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2015 roku w wysokości 1.515 tys. zł, tj. 0,75 zł na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 188 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2015 roku podejmie Walne Zgromadzenie Betacom S.A

Kontakt dla inwestorów