4/2013

Betacom SA – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

27 sierpnia 2013
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2013 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłatę dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2013 roku w wysokości 1.414 tys. zł, tj. 0,70 zł na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 290 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2013 roku podejmie Walne Zgromadzenie Betacom S.A

Kontakt dla inwestorów