32/2018

Betacom SA – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

13 lipca 2018
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2018 roku w wysokości 1 515 tys. zł, tj. 0,75 zł na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 1 042 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2018 roku podejmie Walne Zgromadzenie Betacom S.A.

Kontakt dla inwestorów