11/2017

Betacom SA – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2017r.

21 kwietnia 2017
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 20 kwietnia 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów