5/2016

Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2016r.

6 maja 2016
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 5 maja 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załącznik – Uchwały podjęte na NWZ w dniu 05 maja 2016r. (PDF)

Kontakt dla inwestorów