18/2014

Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lipca 2014r.

22 lipca 2014
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 21 lipca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załącznik do RB 18/2014 – Uchwały podjęte w dniu 21 lipca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. (PDF)

Kontakt dla inwestorów