10/2015

Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2015r.

22 września 2015
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 22 września 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Jednocześnie Zarząd BETACOM S.A. informuję, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od głosowania nad uchwałą dotyczącą wyboru Komisji Skrutacyjnej z pkt. 5 porządku obrad oraz od głosowania nad uchwałą dotyczącą odwołania Członka Rady Nadzorczej z pkt. 8 d) porządku obrad.

Ponadto Zarząd informuje, że uchwała dotycząca zmian Statutu Spółki z pkt. 9 porządku obrad nie została podjęta. za uchwałą oddano 280.687 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy 234.000 (dwieście trzydzieści cztery tysiące) ważnych głosów wstrzymujących się i 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów przeciw.

Załącznik do RB 10/2015 – Uchwały podjęte w dniu 22 września 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. (PDF)

Kontakt dla inwestorów