12/2012

Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2012r.

28 września 2012
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 27 września 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załacznik do RB 12.2012 (pdf)

Kontakt dla inwestorów