8/2013

Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2013r.

27 września 2013
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 27 września 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. w dniu 27.09.2013r.

Kontakt dla inwestorów