12/2011

Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2011r.

29 września 2011
Betacom

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 28 września 2011 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów